Back

Visie

Campus Innova is een vrije niet-confessionele school, erkend en gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en heeft de opdracht de Vlaamse ontwikkelingsdoelen en eindtermen te realiseren. Het onderwijsaanbod in Campus Innova is gebaseerd op de leerplannen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ons pedagogisch project steunt op vier pijlers die tezamen de hoeksteen vormen van toekomstgericht onderwijs. Deze blik op de toekomst wordt niet enkel bereikt via de inhoud van de lessen maar ook door de vorm. Op Campus Innova zetten we in op het vormen van kritische denkende jongeren die je het best kan omschrijven als: wereldburgers. Dit wordt bereikt door het gebruik van projectwerk, vakoverschrijdende leerinhouden, een praktijkgerichte didactiek en aandacht voor de persoonlijke talenten van elk individu.

Het is onze overtuiging dat alle leerlingen die afstuderen van Campus Innova, de capaciteiten en de visie hebben verworven om het ver te schoppen in de academische wereld en op de arbeidsmarkt.

Doelstellingen

Als eerste doelstelling profileren we ons als een ondernemende school die de leerlingen de kans geeft om de theorie om te zetten in de praktijk in de vorm van verschillende projecten. Dergelijke ervaringen kan je niet uit een handboek kan halen. Door bij elke stap te reflecteren en bij te sturen, willen we leerlingen leren om kritisch en opbouwend te zijn.

Succeservaringen in deze projecten geven leerlingen het zelfvertrouwen om initiatief te durven nemen en ondernemend te zijn.

In Campus Innova geloven we in het talent van elke leerling. Met een waaier van activiteiten willen we hen stimuleren om die talenten te ontdekken en hun horizon te verruimen. Zowel binnen de complementaire lesuren als met buitenschoolse activiteiten worden onze leerling aangemoedigd deze nieuwe talenten te ontdekken en gekende talenten verder te ontwikkelen.

De ‘gemiddelde’ leerling bestaat niet, het is onze taak als school om op maat van elke leerling te werken, zowel binnen als buiten de les.

Op basis van de individuele noden wordt er gedifferentieerd: een uitdaging aanbieden voor de sterke leerling en (preventief) remediërend te werk gaan voor de leerlingen die ondersteuning nodig hebben.

In een snel veranderende, multiculturele maatschappij staan de leerlingen voor de uitdaging in een goede verstandhouding samen te leven en te werken met anderen, ongeacht hun ras, cultuur, sekse of levensbeschouwing.

Als school willen wij onze leerlingen enerzijds leren openstaan voor die anderen. Anderzijds willen wij hen ook op een respectvolle manier weerbaar maken tegenover vooroordelen waarmee zij kunnen geconfronteerd worden.

Een leerling van Campus Innova is met andere woorden een burger die openstaat voor dialoog, een brede kijk heeft op de wereld en verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen handelen.