Back

Onze school maakt deel uit van het wereldwijde Unesco-scholennetwerk. Meer dan 9000 scholen in 180 landen zijn lid van dit netwerk. In België zijn er heel wat Vlaamse Unesco-scholen: meer dan tien secundaire scholen, enkele basisscholen en één hogeschool:  https://www.unesco.be/nl/onderwijs . 

Wat houdt een UNESCO-schoolprofiel in?

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. In het onderwijsveld is een groeiend netwerk van scholen die dit profiel een centrale plaats willen geven in hun onderwijsaanbod. Deze UNESCO-scholen werken aan een schoolklimaat waarin leerlingen en leerkrachten vanuit verschillende achtergronden harmonieus kunnen samenwerken en op respectvolle wijze kennismaken met de wereld om hen heen. UNESCO-scholen streven ernaar leerlingen te stimuleren een positieve bijdrage te leveren aan een veilige, verdraagzame en schone wereld.

Scholen stellen de UNESCO-visie centraal in het onderwijs, formuleren hiertoe haalbare doelen en opbrengsten voor leerlingen en vertalen deze op passende wijze naar concrete activiteiten en inhouden voor het onderwijsleerproces. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde in curriculaire, cross-curriculaire en extra-curriculaire activiteiten.

UNESCO-scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen. Om deze meerwaarde van het UNESCO-aanbod te borgen is kwaliteitszorg van belang.

Kwaliteit van ons UNESCO-onderwijs

Kernwaarden van UNESCO-onderwijs

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.Deze gedachte vormt de essentie van de missie van UNESCO. Als UNESCO-school ondersteunen we deze missie: we maken onze leerlingen vertrouwd met het UNESCO-gedachtegoed en dragen zo ons steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. Het bevorderen van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit is een centraal streven in ons onderwijs.

We werken hieraan door een schoolklimaat te bieden waarin leerlingen en leerkrachten vanuit verschillende achtergronden harmonieus kunnen samenwerken en op respectvolle wijze kennismaken met de wereld om hen heen. Kernwaarden in onze schoolvisie zijn vreedzaam samenleven en democratisch burgerschap.

Om invulling te geven aan de visie en kernwaarden van UNESCO staan vier thema’s centraal in ons onderwijs:

  • Vrede en mensenrechten: aandacht voor internationale verdragen voor mensenrechten en rechten van het kind, en kritische reflectie op verantwoordelijkheden van burgers en mogelijkheden voor vreedzame oplossingen van conflicten.
  • Burgerschap: aandacht voor het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, zoals wettelijk verplicht gesteld voor scholen. Bij onze school als  UNESCO-school  gaat het naast het lokaal burgerschap ook om wereldburgerschap, met daarbij aandacht voor de verantwoordelijkheid van wereldburgers en de rol van de Verenigde Naties.
  • Intercultureel leren: het stimuleren van een respectvolle interculturele dialoog, met aandacht voor de eigen identiteit, en voor de culturele, religieuze en etnische diversiteit op school en in de samenleving.
  • Duurzame ontwikkeling: aandacht voor duurzaamheid in economische, sociale en culturele aspecten van ontwikkeling en reflectie op de rol van de overheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burger..

Onze grootste uitdaging is om de UNESCO-thema’s zo aan de orde te stellen dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de kernwaarden van internationale verbondenheid en solidariteit bij onze leerlingen. De visie van UNESCO is dat het onderwijs hiertoe een rijke leeromgeving moet bieden waarin leerlingen worden uitgedaagd tot verschillende typen leren.

In het rapport “Learning the treasure within” beschrijft de Commissie Delors (1996) vanuit dit perspectief vier belangrijke pijlers van het onderwijs:

  • Leren weten: leerlingen leren over de wereld om hen heen en hoe de verschillende UNESCO-thema’s een rol spelen, lokaal en internationaal.
  • Leren doen: leerlingen stimuleren zich in te zetten voor de wereld om hen heen door hen in staat te stellen om vaardigheden te ontwikkelen en ervaring op te doen met het initiëren en organiseren van projecten, doen van onderzoek, en deelname aan discussie en debat.
  • Leren samenleven: het schoolklimaat verbeteren en teamgeest, solidariteit, respect voor verschillen en eenheid in diversiteit propageren.
  • Leren zijn: ruimte voor eigen ontplooiing van leerlingen bieden en hen begeleiden bij het ontwikkelen van een eigen identiteit en invulling geven.