Back

Onze troeven

Onze doelstellingen zijn onze troeven. Om mee te gaan in de vaart van deze tijd is innovatief onderwijs een must. Het van nabij volgen van ontwikkelingen op het vlak van technologie en communicatie is voor het Lucernacollege een vanzelfsprekendheid. Al in 2012 zijn in alle vestigingen de iPadklassen van start gegaan, wat Lucerna meteen een van de pioniers in Vlaanderen maakt wat deze unieke en revolutionaire manier van onderwijs betreft. Naast de tablet hebben ook andere computertoepassingen hun weg naar de klaslokalen gevonden, beschikken de scholen over meerdere smartboards en komt het doordacht gebruik van sociale media aan bod. Dit steeds vernieuwend onderwijs is niet alleen een grote uitdaging voor de leerlingen, ook de leerkrachten moeten zich continu bijscholen om nog beter les te geven en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Het is voor Lucerna belangrijk dat de pedagogische visie van de school vertaald wordt naar de infrastructuur; verschillende nieuwbouwprojecten drongen zich steeds meer op. Daarom is er in februari 2013 begonnen met de bouw van een nieuwe school in Houthalen. Met een oppervlakte van meer dan zesduizend vierkante meter biedt het gebouw aan 400 Limburgse leerlingen kwalitatief onderwijs. Naast de verschillende klaslokalen, een eigen bibliotheek, labo’s, computerlokalen, een ruime speelplaats en eetzaal, is er ook een groot sportcomplex voorzien van 1200 vierkante meter. Ook in Brussel is de Inrichtende Macht Lucerna op zoek gegaan naar nieuwe en betere huisvestiging voor de school. In maart 2012 kochten ze een groot complex van 10.000 vierkante meter aan. Het gaat om een kantoorgebouw met vijf verdiepingen (2.500 vierkante meter) en daarnaast een grote loods (3.000 vierkante meter). Tegen het einde van 2016 zouden de nieuwe gebouwen klaar moeten zijn voor gebruik.

Goed communiceren is voor het Lucerna van groot belang; de Nederlandse taal daarbij de doorslaggevende factor. Een gericht taalbeleid zorgt ervoor dat elke leerling de doestellingen en eindtermen haalt, bepaald door het Ministerie van Onderwijs. Eventuele taalachterstand wordt vanaf het begin weggewerkt. Gedifferentieerd onderwijs is hierbij de sleutel tot succes en zo nodig wordt het lessenpakket aangevuld met nascholing of bijlessen. Tijdens de vakantiedagen organiseert Lucerna ook taalkampen, waar de leerlingen gedurende een periode werkelijk ondergedompeld worden in een taalbad. Een belangrijkste troef van het Lucernacollege is de leerlingenbegeleiding. Per vestiging is er een zorgcoördinator die nauw met het wel en wee van de leerlingen betrokken is. Vanaf het begin van het schooljaar volgt hij of zij de ontwikkelingen van de kinderen op de voet en zoekt, als er problemen zijn, samen met de leerling, de ouders en de mini-klassenraden (om de drie weken) naar gepaste oplossingen. Daarbuiten kan de school rekenen op ‘externe leerlingencoaches’, een groep van enthousiaste studenten die op woensdagnamiddag en in het weekend vrijwillig samenkomen met de leerlingen om de leerstof te overlopen. Ook worden er dagelijks bijlessen gegeven. De driehoek ouders-leerling-leerkracht is voor Lucerna van fundamenteel belang. Drie keer per jaar organiseren de scholen een huisbezoek bij de ouders. Hierdoor ontstaat er een heldere communicatie tussen de ouders en de school en krijgt Lucerna een duidelijk beeld van de individuele situatie van de leerling.

Elk kind moet de kans krijgen om zijn talent te ontplooien. Het college wil het belang van de ruimte voor identiteit naar voren schuiven. Een dynamische leeromgeving waar leerlingen op een positieve manier gestimuleerd worden om hun talenten, kwaliteiten en capaciteiten optimaal te ontplooien. Zo kunnen de leerlingen zich engageren voor tal van clubactiviteiten. Clubs rond kunst, cultuur, media en sport stimuleren de leerlingen om actief op zoek te gaan naar hun talenten en die te ontplooien. Een deelname aan wedstrijden en exposities bevordert dit nog eens te meer. Na de schoolse omgeving komen de kinderen terecht in een competitieve wereld. Het is dus belangrijk om die competitiviteit al te prikkelen bij de leerlingen. Lucerna doet daarom jaarlijks met haar leerlingen mee aan tal van olympiades en andere projecten. Zo sleepten de leerlingen al meerdere prijzen in de wacht bij de Wiskunde, Wetenschappen en Sociale Wetenschappen Olympiade, de Kangoeroe Wiskundewedstrijd, de Wetenschapsexpo, Coalface, de Mini-Onderneming en de Junior Journalistenwedstrijd.

Het Lucernacollege hecht veel belang aan de burgerzin van haar leerlingen. De school brengt haar leerlingen actief de werking van democratie, de kracht van vrije meningsuiting en de moeilijkheden van goed bestuur bij. Naast de lessen burgerschap waarin wekelijks belangrijke maatschappelijke thema’s aan bod komen, zet het Lucernacollege deze waarden en normen in de kijker aan de hand van verschillende projecten zoals het project Beverzaken voor Actieve Wereldburgers, verschillende solidariteitsacties,…

De school toont de leerlingen dat alle handelingen gevolgen hebben en dat de mens naast een verantwoordelijkheid tegenover zichzelf ook een verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij heeft. Een harmonieuze samenleving met kritische burgers die constructief denken en handelen binnen een internationale gemeenschap. Gelijkwaardigheid van alle mensen ongeacht nationaliteit, cultuur, sekse of levensbeschouwing, is iets wat men al doende leert.