Back

5 Economie Moderne-Talen

Informatie over de richting

Economie wordt abstract benaderd in dit richting. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Men bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Men behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid, enz. De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

De leerlingen maken ook kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert: het burgerlijk recht met de nadruk op de relaties binnen de familie en met andere burgers, begrippen uit het sociaal en fiscaal recht met relaties tot de overheid.

In alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen,…);
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Bron

Lessentabel

Vakken Aantal lesuren
Aardrijkskunde 1
Spaans 3
Natuurwetenschappen 2
Engels 3
Frans 4
Geschiedenis 2
Nederlands 4
Levensbeschouwing 2
LO 2
Actua 1
Economie 4
Wiskunde 4
Totaal 32